free amp templates

ETIKAI KÓDEX

és Eljárási szabályzat

I.

Az Etikai Kódex azokat a magatartási szabályokat tartalmazza, amelyek betartását a Nyugdíjasok Országos Képviselete (továbbiakban NYOK) valamennyi tisztségviselőtől elvár.

Célja: Hozzájárulni ahhoz, hogy a NYOK tisztségviselői és a tagszervezetek között kialakuljon illetve megerősödjön az egymás tiszteletén valamint a közös bizalmon alapuló munkakapcsolat és a szolidaritás.

Megfelelő szintre emelni az idős emberek, nyugdíjasok érdekeinek védelmében, a Képviseletben résztvevő tisztségviselők társadalmi összefogását.


1. Az egyéni munkavégzés normái

 • 1.1. A NYOK tisztségviselői vállalt tevékenységüket mindig képességük szerint a lehető legjobban és teljes felelősséggel végzik.
 • 1.2. Csak olyan feladatot vállalnak, amelyek megoldásához rendelkeznek megfelelő felkészültséggel, tapasztalattal és idővel. Vállalt kötelezettségüket – még a szóbeli ígéreteiket is – becsülettel teljesítik. Tisztségükből adódó hatáskörüket nem lépik át.
 • 1.3. A partner állami és társadalmi szervezetekkel történő tárgyalásokon kellően felkészülve a NYOK testületei álláspontját képviselve vesznek részt.
 • 1.4. Nem vállalnak olyan kötelezettségeket, és nem végeznek olyan tevékenységeket, amelyek ellentmondásban állnak a NYOK alapszabályával, állásfoglalásaival illetve etikai normáival.
 • 1.5. Törekednek az érdekképviseleti munkát elősegítő szakmai és társadalompolitikai tudásuk gyarapítására. Szakmai véleményüket, javaslataikat a rendelkezésükre álló adatokra támaszkodva, meggyőződésük szerint alakítják ki.
 • 1.6. A nyugdíjasok érdekképviseletét segítő információikat mások számára is elérhetővé, hasznosíthatóvá teszik.
 • 1.7. Figyelnek arra, hogy érdekeiket összehangolva a közösség érdekeivel, hozzájáruljanak a NYOK működési feltételeinek javításához.
 • 1.8. A NYOK tanácskozásain betartják a közös munkát elősegítő ügyrendi szabályokat.


2. Az általános emberi kapcsolatok normái

 • 2.1. A NYOK tisztségviselőivel szembeni követelmény, hogy részükről az etikus magatartás minden vonatkozásban érvényesüljön.
 • 2.2. Olyan magatartást tanúsítsanak önmagukkal szemben, amelyet másoktól is elvárnak. Nem sértik meg mások személyiségi jogait.
 • 2.3. Véleménynyilvánítási joguk gyakorlása során sem korlátozzák mások hasonló jogának érvényesülését.
 • 2.4. Nem élnek vissza a helyzeti előnyükkel, védik a hátrányos helyzetűeket.
 • 2.5. Megértően viselkednek embertársaikkal szemben tekintet nélkül vallásukra, nemzetiségükre, etnikai hovatartozásukra, politikai nézetükre neműkre, és anyagi helyzetükre.


3. A társadalmi kapcsolatok normái

 • 3.1. A tisztségviselők tevékenységükkel a közjót, az idős, nyugdíjas embereket szolgálják, pártpolitikai elkötelezettségtől függetlenül, a NYOK döntéseikor a pártsemlegesség betartásával.
 • 3.2. Cselekedeteikkel segítsék elő a NYOK alapszabályában és programjában rögzített célok megvalósítását. Aktívan dolgozzanak a NYOK arculata továbbfejlesztésén és munkájának minél szélesebb körű ismertetésén.
 • 3.3. Emeljenek szót, a közérdeket és a szervezetet gyengítő jelenségek ellen. Egyéni érdekeiket ne helyezzék fölébe azon közösségek érdekeinek, amelyekben élnek, és amelyeket képviselnek.
 • 3.4. Olyan értékrendet képviseljenek, amely az igazságon és az erkölcsi értékek tiszteletén alapul.
 • 3.5. Járuljanak hozzá, hogy a nyugdíjasok valósághű életkörülményeit az érdekükben folytatott érdekvédelem eredményeit, valamint akadályait a társadalom megismerje és elfogadja.
 • 3.6. Kitartóan dolgozzanak azon, hogy a társadalomban a különböző nemzedékek tudatos szembeállítása elkerülhető legyen. Az idősek és a fiatalok nemzedéke harmonikusan egymást tisztelve megbecsülve éljen.
 • 3.7. A tagszervezetek vezetői segítsék elő, hogy a nemzetközi tapasztalataik a NYOK számára is megismerhetők és alkalmazhatók legyenek. A külföldi kapcsolataik során népszerűsítsék a NYOK munkáját, működjenek közre a nemzetközi kapcsolatok bővítésétben.


II.

Eljárási szabályok az etikai munkában


 • 1. Az Etikai Bizottság összetétele: 5 fő, az Elnök, Titkár és 3 tag.
 • 2. Az Etikai Bizottság hatásköre a NYOK országos testületeibe választott és a munkabizottságokba delegált tisztségviselőkre terjed ki
 • 3. Etikai vizsgálatot bármelyik tagszervezet, vagy tisztségviselő kérhet, illetve az Etikai Bizottság is kezdeményezhet.
 • 4. Etikai vizsgálatot folytatni csak a NYOK Elnöksége vagy a Tanács külön határozata alapján lehet.
 • 5. A vizsgálat tárgyszerű, objektív lefolytatásáért az érintett felek meghallgatásáért, az ezzel kapcsolatos dokumentációkért, a javaslatok elkészítéséért az Etikai Bizottság elnöke, titkára és tagjai a felelősek.
 • 6. Az Etikai bizottság a vizsgálat eredményét és javaslatait döntésre a NYOK Elnökség és Tanács elé terjeszti. A javaslatról a testület szótöbbséggel dönt. Igény esetén titkos szavazás is elrendelhet.
 • 7. Az etikai kérdést megtárgyaló testület ülésére a vétséget elkövető személy jelenlétét biztosítani kell.
 • 8. Az etikai vétség fennállása során a következő döntések hozhatók:
 •     a., a testület előtti figyelmeztetés szóban,
 •     b., írásbeli figyelmeztetés és erről a tagszervezetet értesítése,
 •     c., a tisztségből való felmentés kezdeményezése.
 • 9. A NYOK Elnöksége elmarasztaló döntésével szemben az érintett a NYOK Tanácsához írásban fellebbezhet. A testület köteles a legközelebbi ülésén a témát napirendre tűzni.
 • 10. Az Etikai Bizottság tagjai vegyenek részt az Etikai Kódex normáinak ismertetésében, hogy azok széles körben, elfogadottak legyenek és a munka során megvalósításra kerüljenek.
 • 11. Az Etikai Kódexet nyomtatott kivitelben el kell juttatni minden az Etikai Bizottság hatáskörében tartozó tisztségviselőnek és valamennyi tagszervezet vezetőjének.
 • 12. Új tagszervezet tagfelvételénél biztosítani kell, hogy a jelöltek az alapszabály és az SZMSZ mellett az Etikai Kódex tartalmát megismerjék és felvétel eljárás során, ezt visszaigazolják.